Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle, KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Değişikliğin Önemi:

  • Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi teşebbüslerinde olduğu gibi KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlar kapsamına alındı.
  • Bu değişiklik, kayıt dışılıkla mücadelede ve vergi gelirlerinin artırılmasında önemli rol oynayacak.
  • KDV tevkifatı uygulamasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi amaçlandı.

Diğer Değişiklikler:

  • Kısmi tevkifat uygulamasında her bir işlem için uygulanan 2 bin liralık sınır, Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sınırı olarak belirlendi.
  • Mahkeme kararı çerçevesinde mükelleflerin vergi borçlarına KDV iade alacağından mahsup taleplerinde, vergi borçları için gecikme zammının hesaplama yöntemine ilişkin açıklamalar tebliğde yer aldı.
  • KDV Kanunu’nun geçici 20, geçici 29, geçici 32 ve geçici 33’üncü maddelerinde yer alan istisnaların süresinin uzatılmasına yönelik yapılan kanuni düzenlemelere ilişkin de düzeltmelere yer verildi.

Yürürlük Tarihi:

Tebliğin bazı maddeleri bugün, bazılarında da mart ayı başı itibarıyla yürürlüğe girdi.